วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เกณฑ์การอนุมัติ วงเงินกู้ ชพค.(โครงการ3ล้าน)

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ ( PDF File )

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขต กทม.( 50เขต )
ใช้หลักการพิจารณาวงเงินกู้ ตามRate ดังนี้
  1. ตำแหน่ง ค.ศ.2 หรือสูงกว่า   -  ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  2. ตำแหน่ง ค.ศ.1                      -  ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย                   -  ไม่เกิน 8 แสนบาท
  4. ลูกจ้างประจำ                         -  ไม่เกิน  8 แสนบาท
  5. ลูกจ้างชั่วคราว                      -  ไม่เกิน 2 แสนบาท   ( ถ้ามีกู้เก่า 2 แสน กู้ใหม่ไม่ได้ )
                                                            (ลูกจ้างชั่วคราวในเขตที่ไม่จัดเก็บเงินกู้ ส่ง สกสค.ไม่สามารถกู้ได้)

              *  ทั้งนี้ การอนุมัติวงเงิน ทุกตำแหน่ง ดูเงินคงเหลือ ที่รับจริงตาม Statement  
                  ซึ่งเป็นอำนาจการผ่อนชำระจริง หลังจากหัก 25% ( ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
                  ประกอบการพิจารณาด้วย

--------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : การกำหนด Rate ดังกล่าว เพื่อเป็นการลดภาระการบริหารจัดการหนี้เสีย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับสมาชิก และ สกสค.


--------------------------------------------------------------------------------------------               

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเตรียมเอกสารคำขอกู้

เอกสารประกอบคำขอกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
1.  เอกสารหลักฐานของผู้กู้   ( เอกสารข้อ 1.1 – 1.6 อย่างละ 2 ชุด )
1.1     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการบำนาญ   ของผู้กู้ และ คู่สมรส
1.2     สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และ คู่สมรส
1.3     สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
1.4     สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
1.5     ใบรับรองเงินเดือน / เงินบำนาญ
1.6    ใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) และ Statement หรือ สำเนาสมุดบัญชีที่เงินเดือน /   เงินบำนาญ เข้าบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (กรณีผู้กู้ที่รับเงินเดือน / เงินบำนาญ)                   
2.   เอกสารหลักฐานของผู้ค้ำ  (เอกสารข้อ 2.1 - 2.6 อย่างละ 2 ชุด)
2.1    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญของ ผู้ค้ำ และ คู่สมรส
2.2    สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำ และ คู่สมรส
2.3    สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
2.4    สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
2.5    ใบรับรองเงินเดือน / เงินบำนาญ
2.6    ใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) และ Statement หรือ สำเนาสมุดบัญชีที่เงินเดือน /  เงินบำนาญ เข้าบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (กรณีผู้กู้ที่รับเงินเดือน / เงินบำนาญ)
3.   เอกสารหลักฐานกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 2 ชุด)   
3.1    สำเนาโฉนดที่ดิน /สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด /แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน
/ แบบแปลนอาคารทั้ง4ด้าน/หนังสือรับรองการประเมิณราคาที่ดิน ( ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด)
3.2    สำเนาสมุดเงินฝากออมสิน / สลากออมสินพิเศษ                         
4.  เอกสารหลักฐานของผู้ถูกระบุ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ( อย่างละ 2 ชุด )
o   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
o   สำเนาทะเบียนบ้าน
o   สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
o   สำเนาทะเบียนการรับรองบุตรหรือ สำคำสั่งศาลกรณีเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ถ้ามี)
o   สำเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
o   สำเนาสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
   
*เอกสารหลักฐาน – เจ้าของเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*

------------------------------------------------------------------------

เอกสารที่ใช้ ในการระบุผู้มีสิทธิ์รับเงิน ชพค.
Download :  http://www.otepbangkok.com/download/LOAN%20paper.pdf

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การขอรับแบบฟอร์มกู้เงิน

การรับแบบฟอร์มคำขอกู้ ชพค. โครงการขยายวงเงิน (3 ล้านบาท)
สำหรับสมาชิก ชพค.ที่สังกัด กทม.(50เขต) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Download ระเบียบการ และ แบบฟอร์มคำขอกู้ จาก website http://www.otepbangkok.com/  เอกสารบางส่วนใช้ไม่เหมือนกับของส่วนกลาง
            ทางกทม. ได้จัดเรียงแบบฟอร์มเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดเรียงเป็นไฟล์เดียวกันพร้อมกับเอกสารระบุสิทธิ์ ชพค.1/1 ที่ต้องส่งพร้อมเอกสารคำขอกู้ด้วย
            เอกสารประกอบคำขอกู้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ของผู้กู้ และผู้มีสิทธิ์รับเงิน ชพค. ใช้ทั้งหมด 4ชุด ส่วนใบรับรองเงินเดือน ,Statement และสลิป ใช้ 2 ชุด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่ให้ี่ Download

2. หรือ มารับเอกสารได้ที่ สกสค.กทม. ( ถนน เพชรบุรี ซอย3) -ไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเอง

3. กรอกแบบฟอร์มคำขอกู้ ด้วยลายมือบรรจง อ่านง่าย ทั้งหมด 2 ชุด

ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และพยาน ลงลายมือชื่อ ให้ครบทุกช่องมาได้เลย (ไม่ต้องลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)

4. เอกสารหมายเลข2 ช่อง ผู้ให้ความยินยอม (คือผู้มีสิทธิ์รับเงินชพค.) ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าทีี่ ณ สำนักงาน สกสค.กทม. ทุกคนที่้ระบุ ซึ่ง สามารถระบุได้ เฉพาะ 4 อันดับนี้เท่านั้น
  • คู่สมรส
  • บุตร ( อายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ )
  • บุตรบุญธรรม
  • บิดา - มารดา                          
    (  รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการระบุสิทธิ์ - คลิก )

5. เมื่อกรอกเอกสาร และเตรียมเอกสารประกอบคำขอกู้ พร้อม ลงลายมือชื่อ ผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว สมาชิกยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง พร้อมพาผู้มีสิทธิ์ รับเงินทุกคน มาในวันยื่นเอกสาร