วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การขอรับแบบฟอร์มกู้เงิน

การรับแบบฟอร์มคำขอกู้ ชพค. โครงการขยายวงเงิน (3 ล้านบาท)
สำหรับสมาชิก ชพค.ที่สังกัด กทม.(50เขต) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Download ระเบียบการ และ แบบฟอร์มคำขอกู้ จาก website http://www.otepbangkok.com/  เอกสารบางส่วนใช้ไม่เหมือนกับของส่วนกลาง
            ทางกทม. ได้จัดเรียงแบบฟอร์มเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดเรียงเป็นไฟล์เดียวกันพร้อมกับเอกสารระบุสิทธิ์ ชพค.1/1 ที่ต้องส่งพร้อมเอกสารคำขอกู้ด้วย
            เอกสารประกอบคำขอกู้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ของผู้กู้ และผู้มีสิทธิ์รับเงิน ชพค. ใช้ทั้งหมด 4ชุด ส่วนใบรับรองเงินเดือน ,Statement และสลิป ใช้ 2 ชุด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่ให้ี่ Download

2. หรือ มารับเอกสารได้ที่ สกสค.กทม. ( ถนน เพชรบุรี ซอย3) -ไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเอง

3. กรอกแบบฟอร์มคำขอกู้ ด้วยลายมือบรรจง อ่านง่าย ทั้งหมด 2 ชุด

ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และพยาน ลงลายมือชื่อ ให้ครบทุกช่องมาได้เลย (ไม่ต้องลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)

4. เอกสารหมายเลข2 ช่อง ผู้ให้ความยินยอม (คือผู้มีสิทธิ์รับเงินชพค.) ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าทีี่ ณ สำนักงาน สกสค.กทม. ทุกคนที่้ระบุ ซึ่ง สามารถระบุได้ เฉพาะ 4 อันดับนี้เท่านั้น
  • คู่สมรส
  • บุตร ( อายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ )
  • บุตรบุญธรรม
  • บิดา - มารดา                          
    (  รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการระบุสิทธิ์ - คลิก )

5. เมื่อกรอกเอกสาร และเตรียมเอกสารประกอบคำขอกู้ พร้อม ลงลายมือชื่อ ผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว สมาชิกยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง พร้อมพาผู้มีสิทธิ์ รับเงินทุกคน มาในวันยื่นเอกสาร

1 ความคิดเห็น: