วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเตรียมเอกสารคำขอกู้

เอกสารประกอบคำขอกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
1.  เอกสารหลักฐานของผู้กู้   ( เอกสารข้อ 1.1 – 1.6 อย่างละ 2 ชุด )
1.1     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการบำนาญ   ของผู้กู้ และ คู่สมรส
1.2     สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และ คู่สมรส
1.3     สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
1.4     สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
1.5     ใบรับรองเงินเดือน / เงินบำนาญ
1.6    ใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) และ Statement หรือ สำเนาสมุดบัญชีที่เงินเดือน /   เงินบำนาญ เข้าบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (กรณีผู้กู้ที่รับเงินเดือน / เงินบำนาญ)                   
2.   เอกสารหลักฐานของผู้ค้ำ  (เอกสารข้อ 2.1 - 2.6 อย่างละ 2 ชุด)
2.1    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญของ ผู้ค้ำ และ คู่สมรส
2.2    สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำ และ คู่สมรส
2.3    สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
2.4    สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
2.5    ใบรับรองเงินเดือน / เงินบำนาญ
2.6    ใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) และ Statement หรือ สำเนาสมุดบัญชีที่เงินเดือน /  เงินบำนาญ เข้าบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (กรณีผู้กู้ที่รับเงินเดือน / เงินบำนาญ)
3.   เอกสารหลักฐานกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 2 ชุด)   
3.1    สำเนาโฉนดที่ดิน /สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด /แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน
/ แบบแปลนอาคารทั้ง4ด้าน/หนังสือรับรองการประเมิณราคาที่ดิน ( ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด)
3.2    สำเนาสมุดเงินฝากออมสิน / สลากออมสินพิเศษ                         
4.  เอกสารหลักฐานของผู้ถูกระบุ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ( อย่างละ 2 ชุด )
o   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
o   สำเนาทะเบียนบ้าน
o   สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
o   สำเนาทะเบียนการรับรองบุตรหรือ สำคำสั่งศาลกรณีเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ถ้ามี)
o   สำเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
o   สำเนาสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
   
*เอกสารหลักฐาน – เจ้าของเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*

------------------------------------------------------------------------

เอกสารที่ใช้ ในการระบุผู้มีสิทธิ์รับเงิน ชพค.
Download :  http://www.otepbangkok.com/download/LOAN%20paper.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น